Awgrymiadau Gwych ar gyfer Chwarae

Ewch i gael hwyl ac arhoswch yn ddiogel gyda’r awgrymiadau hyn ar gyfer mwynhau’ch hun yn eich cymuned

Awgrymiadau Awyr Agored
Awgrymiadau Dŵr
Awgrymiadau Cefn Gwlad

Awgrymiadau ar gyfer Chwarae Tu Allan

 • Edrychwch ar y tywydd – os yw’n oer gwisgwch gôt gynnes ond os yw’n boeth peidiwch ag anghofio eich eli haul a’ch het haul – peidiwch â llosgi!
 • Dewch i adnabod eich cymdogaeth – mae chwarae tu allan yn gyffrous, yn antur ac yn hwyl ond gwnewch yn siŵr eich bod yn aros yn ddiogel a pheidiwch â mynd ar goll! Rhowch wybod i oedolyn lle fyddwch chi, byddwch yn ymwybodol o’ch ffiniau a chadwch atyn nhw.
 • Cofiwch lenwi eich bol – mae chwarae yn codi chwant bwyd arnoch felly peidiwch ag anghofio eich byrbrydau a’ch diodydd
 • Peidiwch â bod yn hwyr – mae amser yn hedfan pan fyddwch yn cael hwyl felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofio pryd mae’n amser mynd adref. Ewch â ffôn, oriawr neu larwm gyda chi i gadw llygad ar faint o amser sydd gennych ar ôl i chwarae.
 • Mae’r holl fyd o fewn eich gafael –  ewch â phethau gyda chi i chwarae gyda nhw, defnyddiwch eich dychymyg, adeiladwch le cuddio gyda bocsys, rhaffau, hen deiars a deunyddiau ond cofiwch fynd â nhw adref gyda chi!

Beth allaf ei wneud wrth chwarae tu allan?
Dyma rai syniadau da gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn eu rhestr o 50 o bethau i’w gwneud cyn y byddwch yn 11 ¾:

 • Dringo coeden
 • Adeiladu lle cuddio
 • Sglentio carreg ar draws dŵr
 • Hedfan barcud
 • Chwilio am bryfaid
 • Gwneud cacen fwd
 • Mynd ar gefn beic am dro hir
 • Rholio i lawr allt fawr iawn
 • Trefnu ras falwod
 • Gwneud cadwyn llygad y dydd
 • Creu celf gwyllt
 • Creu cartref i anifail gwyllt
 • Gwneud trymped allan o laswellt
 • Creu argae mewn nant
 • Chwarae gyda choncyrs
 • Rhedeg o gwmpas yn y glaw

Am fwy o syniadau ar bethau i’w gwneud sy’n llawn hwyl ewch i www.50things.org.uk

Awgrymiadau ar gyfer Chwarae’n Ddiogel yn y Dŵr

Mae dŵr yw un o elfennau gorau natur  i chwarae ynddo, gydag o ac o’i gwmpas ond mae’n bwysig aros yn ddiogel mewn dŵr a bod yn ymwybodol o’r peryglon – arhoswch yn ddiogel!

 • Dim ond pan fo oedolyn yn bresennol y dylech fynd i nofio ac ni ddylech fyth nofio mewn tywydd drwg
 • Dylech ond chwarae mewn dŵr neu yn ymyl dŵr gydag oedolyn
 • Dysgu nofio (dolen yma i raglenni nofio’r canolfannau hamdden)
 • Peidiwch byth â rhedeg wrth ddŵr, cerddwch bob tro
 • Chwaraewch yn gall bob tro a pheidiwch â gwthio neb i’r dŵr
 • Gwybod eich terfynau – peidiwch â mynd os nad ydych yn nofiwr cryf!
 • Peidiwch byth â deifio i ddŵr anghyfarwydd
 • Dilynwch yr arwyddion sydd i fyny – maent yno i’ch amddiffyn a’ch cadw’n ddiogel

 • Edrychwch ar y tywydd ac amseroedd y llanw, mae gan y môr ac afonydd gerhyntau cryf hyd yn oed ar ddyddiau tawel.

 • Mae creigiau a meini mawr ger afonydd yn hwyl ond yn llithrig – cymerwch ofal!

 • Os byddwch yn mynd i drafferthion rhowch eich llaw yn yr awyr a gwaeddwch am help

 • Os gwelwch rywun mewn trafferthion dywedwch wrth achubwr bywydau.

 • Os na allwch weld achubwr bywydau, ffoniwch 999 neu 112 a gofynnwch am wylwyr y glannau – peidiwch a cheisio eu hachub nhw eich hun

Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch dŵr ewch i www.riverandseasense.com

Awgrymiadau ar gyfer Chwarae yng Nghefn Gwlad

Mae natur yn cynnig y lleoedd gorau yn y byd i blant ac oedolion chwarae ac maent o’n cwmpas ni bob dydd. Fel pob man chwarae arall, mae angen gofalu am ein cefn gwlad felly cofiwch ddilyn y Cod Cefn Gwlad.

Parchwch bobl eraill:

 • Ystyriwch y gymuned leol a phobl eraill sy’n mwynhau’r awyr agored
 • Gofalwch eich bod yn gadael clwydi ac eiddo fel y cawsoch chi nhw a dilynwch lwybrau oni bai fod mynediad ehangach ar gael

Gofalwch am yr amgylchedd naturiol:

 • Peidiwch â gadael unrhyw ôl o’ch ymweliad ac ewch â’ch sbwriel adref gyda chi
 • Cadwch gŵn dan reolaeth agos

Mwynhewch yr awyr agored:

 • Cynlluniwch o flaen a llaw a pharatowch
 • Dilynwch gyngor ac arwyddion lleol

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gov.uk/government/publications/the-countryside-code

Mwynhau cefn gwlad Sir Ddinbych

Mae digon o gyfleoedd i chi wneud mwy o gefn gwlad Sir Ddinbych. O dwyni tywod Gronant ar hyd yr arfordir, i grib llawn grug Moel Famau a Bryniau Clwyd i Ddyffryn Dyfrdwy a’i golygfeydd dramatig, mae Sir Ddinbych wedi ei bendithio â thirwedd wahanol a thrawiadol i gyd ar garreg eich drws i chi ymweld â nhw. Mae gweithgareddau yn cynnwys cerdded, beicio a marchogaeth ceffylau. I gael rhagor o wybodaeth am Gefn Gwlad Sir Ddinbych ewch i.

Darganfod Sir Ddinbych
Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Bob blwyddyn mae rhaglen wych o ddigwyddiadau o’r enw O Gwmpas yn cael ei chyhoeddi.  Mae’r llyfryn hwn yn rhad ac am ddim ac yn llawn o ddigwyddiadau i’r teulu, teithiau cerdded tywysedig a phrosiectau ymarferol sy’n rhoi pethau cyffrous i chi eu gwneud a lleoedd gwych i chi ymweld â nhw i wneud y gorau o Gefn Gwlad anhygoel Sir Ddinbych.

Darganfod Sir Ddinbych

Gallwch ganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal trwy ddefnyddio ein offeryn chwilio ar yr hafan.

Cysylltwch â Ni

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Nghanolfan Oak Tree, Ffordd Las, Rhyl LL18 2DY

Ymholiadau cyffredinol: 01745 815891

Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid
(Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

Rhif ffôn: 01824 706000

Cyfryngau cymdeithasol
Skip to toolbar