Ein Gweledigaeth

Gwneud Sir Ddinbych yn Gymuned sy’n Croesawu Chwarae

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn deall pa mor bwysig yw cyfraniad Chwarae at les plant a phobl ifanc a’r ffaith ei fod yn rhan sylfaenol a hanfodol o ddatblygiad iach – nid yn unig i blant unigol, ond hefyd i’r gymdeithas rydym yn byw ynddi. Rydym yn credu y dylai pob plentyn ac unigolyn ifanc gael mynediad at gyfleoedd chwarae, a chyfranogi ynddynt, fel y cydnabyddir yn:

  1. 1. Polisi Chwarae Cenedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru (2002) “Mae chwarae’n cwmpasu ymddygiad plant sy’n cael ei ddewis o wirfodd, ei arwain yn bersonol a’i gymell yn reddfol”. Hynny yw, dyma mae plant yn ei wneud pan maent yn dilyn eu syniadau eu hunain ac am eu rhesymau eu hunain.  [1]
  2. Nod Craidd 4 o Saith Nod Craidd Plant a Phobl Ifanc Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy’n nodi: “Mae pob plentyn ac unigolyn ifanc yn cael mynediad at weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol.”[2]

[1] Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru (2002);
http://gov.wales/dcells/publications/policy_strategy_and_planning/early-wales/playpolicy/playpolicye.pdf?lang=cy

[2] Llywodraeth Cymru, Plant a phobl ifanc: Gweithredu’r hawliau, Ionawr 2004; http://wales.gov.uk/docs/caecd/publications/090415rightstoactionen.pdf

3. Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) ac sydd wedi’u diffinio ymhellach o fewn Sylw Cyffredinol 17, sy’n nodi: “Mae partïon yn cydnabod hawl y plentyn i orffwys a derbyn cyfleoedd hamdden, i ymgysylltu â gweithgareddau chwarae a hamdden sy’n addas i oedran y plentyn, ac i gyfranogi’n rhydd mewn bywyd diwylliannol a’r celfyddydau.”

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod bod effaith cymdeithas fodern ar fywydau plant wedi cyfyngu’n sylweddol ar eu cyfle i chwarae’n rhydd, ac wedi arwain at dlodi o ran cyfleoedd chwarae yn yr amgylchedd cyffredinol.

[3] Cymdeithas Chwarae Rhyngwladol (ar gael yn Saesneg yn unig); http://ipaworld.org/childs-right-to-play/article-31/summary-gc17/

Gallwch ganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal trwy ddefnyddio ein offeryn chwilio ar yr hafan.

Cysylltwch â Ni

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Nghanolfan Oak Tree, Ffordd Las, Rhyl LL18 2DY

Ymholiadau cyffredinol: 01745 815891

Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid
(Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

Rhif ffôn: 01824 706000

Cyfryngau cymdeithasol
Skip to toolbar